STATUT

Udruženje studenata medicine u Bosni i Hercegovini

 

I OPŠTE ODREDBE

 

Član 1.

Udruženje studenata medicine u Bosni i Hercegovni (u daljem tekstu Udruženje) je udruženje koje je osnovano Odlukom o osnivanju Udruženja usvojenom na Osnivačkoj skupštini Udruženja održanoj dana 15.11.2004. godine u Sarajevu, u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine.

 

Član 2.

Ovim statutom se utvrđuje:

 • Naziv udruženja, skraćeni naziv i adresa udruženja,
 • Ciljevi i djelatnosti udruženja,
 • Postupak za primanje i isključivanje članova,
 • Tijela udruženja, način na koji se biraju, ovlaštenja koja imaju, kvorum i pravila glasanja, trajanje mandata, osobu ovlaštenu da sazove skupštinu, uslove i način raspuštanja, odnosno prestanak rada,
 • Pravila za ostvarivanje, upotrebu i raspolaganje sredstvima udruženja, kao i tijelo koje je ovlašteno za nadzor nad upotrebom tih sredstava,
 • Način podnošenja finansijskog izvještaja i izvještaja o radu – Javnost rada,
 • Postupak za izmjenu i dopunu statuta, ovlaštenje i način donošenja drugih općih akata,
 • Opis oblika i sadržaj pečata i znaka udruženja,
 • Zastupanje udruženja,
 • Uslove i postupak za spajanje, podjele udruženja, odnosno prestanak rada uključujući i bilo kakav poseban kvorum ili pravila za postizanje kvalifikovane većine u postupku glasanja,
 • Postupak za raspolaganje preostalom imovinom ili drugim sredstvima u slučaju raspuštanja ili prestanka rada udruženja.

 

II NAZIV I ADRESA UDRUŽENJA

 

Član 3.

Naziv Udruženja, koji ima status pravnog lica, je:

Udruženje studenata medicine u Bosni i Hercegovini 

Udruga studenata medicine u Bosni i Hercegovini 

Удружење студената медицине у Боcни и Хеpцeгoвини

 

Skraćeni naziv Udruženja glasi:

BoHeMSA 

BoHeMSA  

БоХеMCA

 

Naziv na engleskom jeziku je:

Medical Students’ Association in Bosnia and Herzegovina

Skraćeni naziv na engleskom jeziku je:

BoHeMSA

 

Član 4.

Sjedište Udruženja je u Sarajevu.

Adresa Udruženja je: Čekaluša 90.

 

Član 5.

Udruženje djeluje na području Bosne i Hercegovine.

 

III PRAVNI STATUS, PEČAT I ZNAK UDRUŽENJA

 

Član 6.

Danom upisa u registar Udruženja kod nadležnog Ministarstva, Udruženje je steklo svojstvo pravnog lica, sa pravima, obavezama i odgovornostima koja proističu iz Zakona i ovog Statuta.

 

Član 7.

Udruženje ima svoj znak.

Znak Udruženja predstavljaju dva trokuta, koji predstavljaju stiliziranu kartu Bosne i Hercegovine, u kojima se nalazi zmija oko štapa. Ispod znaka je velikim, bijelim, štampanim slovima ispisano BoHeMSA na crnoj podlozi. Znak je u crno-bijeloj tehnici.

 

Član 8.

Udruženje ima svoj pečat.

Pečat Udruženja je okruglog oblika, promjera 30 mm, sa upisanim punim nazivom Udruženja na jeziku koji je u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini, te na engleskom jeziku. U središnjem dijelu pečat sadrži znak Udruženja koji je definisan u ovom Statutu. Ispod znaka nalazi se natpis sjedišta Udruženja.

Pečatom Udruženja raspolaže predsjednik Udruženja.

 

Član 9.

Udruženje može imati više pečata od kojih se svaki pečat označava odgovarajućim rednim brojem.

 

IV CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUŽENJA

 

Član 10.

Ciljevi i djelatnosti udruženja su:

 • Predstavljanje studenata medicine iz Bosne i Hercegovine, članova Udruženja, u svijetu te saradnja sa drugim studentskim organizacijama,
 • Organizovanje saradnje studenata medicine na nivou Bosne i Hercegovine i internacionalno,
 • Propagiranje organizovanja profesionalnih i naučno-istraživačkih razmjena kao i drugih oblika vannastavnog medicinskog usavršavanja,
 • Samostalna ili partnerska realizacija projekata i akcija za dobrobit studenata medicine i društvene zajednice uopće,
 • Podržavanje studenata medicine u korištenju svojih mogućnosti i znanja za dobrobit društvene zajednice,
 • Organizovanje studentskih sastanaka, seminara i kongresa,
 • Organizovanje studentskih amaterskih sportskih ekipa i turnira,
 • Izdavanje studentskog časopisa, zdravstveno informativnog materijala i priručnika za učenje, u svrhu ostvarivanja ciljeva i djelatnosti Udruženja, u skladu sa Zakonom,
 • Obezbjeđivanje foruma studenata medicine za pitanja socijalne medicine i javnog zdravstva,
 • Propagiranje humanih ideala među studentima medicine.

 

Član 11.

Udruženje je zasnovano na slobodnom povezivanju studenata radi ostvarivanja ciljeva i djelatnosti navedenih u ovom Statutu.

Udruženje ostvaruje svoje ciljeve bez političkih, religioznih, socijalnih, rasnih, nacionalnih, seksualnih ili bilo kojih drugih oblika diskriminacije.

Udruženje ostvaruje svoje ciljeve i djelatnosti kao nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje.

Utvrđene ciljeve i djelatnosti Udruženje ostvaruje na način određen Zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktima Udruženja.

U ostvarivanju svojih ciljeva Udruženje se neće uključivati u predizborne kampanje niti će prikupljati sredstva za kandidate ili za finansiranje političkih stranaka.

 

Član 12.

Udruženje ostvaruje svoje ciljeve i djelatnosti kao jedinstvena organizacija na području cijele Bosne i Hercegovine.

U okviru Udruženja, radi racionalnijeg i efikasnijeg ostvarivanja ciljeva i djelatnosti navedenih u članu 11. ovog Statuta, s obzirom na područje djelovanja, mogu se osnovati Lokalni Komiteti (podružnice), kao posebne unutrašnje organizacione jedinice Udruženja.

Udruženje može formirati Odbore, Službe i druga radna tijela, radi izvršavanja posebnih zadataka iz djelatnosti Udruženja.

 

Član 13.

Lokalni Komiteti predstavljaju Udruženje pri Medicinskim fakultetima na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Na pojedinom medicinskom fakultetu može djelovati samo jedan Lokalni Komitet.

Odluku o organizovanju Lokalnog Komiteta donosi Skupština Udruženja.

Lokalni Komitet nije pravno lice.

Lokalni Komitet može imati svoj žiro račun.

 

Član 14.

Lokalni Komitet formira svoje rukovodstvo i odlučuje o delegatima za Skupštinu Udruženja.

Radom Lokalnog Komiteta rukovodi predsjednik.

Predsjednik Lokalnog Komiteta:

 • Predstavlja Lokalni Komitet,
 • Ostvaruje ciljeve i djelatnosti Udruženja unutar Lokalnog Komiteta,
 • Sprovodi odluke Skupštine i Predsjednika Udruženja i uspostavlja organizaciju prema Statutu Udruženja,
 • Podnosi periodične izvještaje Predsjedniku Udruženja o radu Lokalnog Komiteta,
 • Podnosi godišnji izvještaj Skupštini o radu Lokalnog Komiteta,
 • Za svoj rad odgovara Skupštini Udruženja.

Predsjednik Lokalnog komiteta se bira na mandatni period od jedne godine, sa mogućnošću jednog reizbora.

 

Član 15.

Inicijativu o osnivanju Lokalnog Komiteta podnose studenti jednog medicinskog fakulteta pri kome prethodno ne postoji takva organizaciona jedinica Udruženja.

Inicijativa se podnosi Skupštini Udruženja koja odlučuje o dodjeli statusa Lokalnog Komiteta.

Pravilnikom o radu Udruženja detaljnije se definišu uslovi pristupanja novog Lokalnog Komiteta Udruženju kao i rad Lokalnog Komiteta.

 

V ČLANSTVO U UDRUŽENJU

 

Član 16.

Član Udruženja može biti svaki student medicinskog fakulteta u Bosni i Hercegovini pri kome postoji organizovan Lokalni Komitet.

Članovi Udruženja mogu biti i druga fizička lica koja prihvataju uvjete utvrđene ovim Statutom i drugim aktima Udruženja.

Članovi Udruženja mogu biti i pravna lica koja pomažu rad Udruženja i djeluju u skladu sa ciljevima i djelatnostima navedenim u ovom Statutu.

Fizička lica kao članovi Udruženja učestvuju u radu i razvijaju svoje aktivnosti neposredno, a pravna lica kao članovi Udruženja, učestvuju u radu i aktivnostima Udruženja preko svojih predstavnika.

 

Član 17.

Udruženje može imati sljedeće kategorije članstva:

 1. Aktivne,
 2. Počasne,
 3. Potpomažuće.

Član 18.

Aktivni članovi Udruženja su:

 • Lica koja aktivno rade u Udruženju ili obavljaju stručne ili administrativne poslove u Udruženju,
 • Lica koja imaju svojstvo funkcionera, odnosno koja aktivno vrše povjerene dužnosti u organima upravljanja i radnim tijelima organa uprave Udruženja.

Aktivni članovi plaćaju godišnju članarinu čiju visinu utvrđuje Skupština.

Za stupanje u članstvo podnosi se pristupnica na pripremljenom obrascu.

Primljeni član upisuje se u evidenciju članova.

 

Član 19.

Počasni član Udruženja je lice koje Skupština Udruženja izabere za počasnog člana zbog naročitih zasluga za razvoj Udruženja.

Prijedloge za počasnog člana Udruženja daje predsjednik Udruženja.

 

Član 20.

Potpomažući članovi Udruženja su građani i pravna lica koji redovnim prilozima potpomažu rad i aktivnosti Udruženja u ostvarivanju ciljeva i djelatnosti Udruženja.

 

Član 21.

Stupanje u članstvo je slobodno i vrši se na dobrovoljnoj osnovi, ako su ispunjeni uslovi za prijem u članstvo.

Za stupanje u članstvo Udruženja podnosi se pristupnica na propisanom obrascu i uplaćuje se članarina.

Primljeni član se upisuje u evidenciju članstva i na zahtjev mu se izdaje članska karta.

Članska karta ima značaj isprave kojom se dokazuje svojstvo člana Udruženja.

Popis članova Udruženja vodi se elektronski ili na drugi odgovarajući način i sadrži: ime, prezime, odnosno naziv člana, s adresom prebivališta, odnosno sjedišta; datumom pristupanja i broj pristupnice Udruženja; vrstu članova Udruženja, u skladu sa Statutom; te datumom prestanka članstva u Udruženju.

 

Prestanak članstva 

 

Član 22.

Članstvo u Udruženju prestaje:

 1. Istupanjem člana,
 2. Isključenjem člana,
 3. Uslijed smrti člana,
 4. Prestankom rada Udruženja.

Član 23.

Svaki član Udruženja može slobodno istupiti iz članstva.

Član koji želi istupiti iz Udruženja dužan je dostaviti pismenu izjavu o istupanju predsjedniku Lokalnog Komiteta kojem član pripada.

Sa odlukom člana Udruženja o istupanju iz članstva, upoznaje se predsjednik Udruženja, nakon čega se vrši evidentiranje istupanja.

 

Član 24.

Isključenje iz članstva se vrši u slučaju kada član Udruženja teže povrijedi odredbe ovog Statuta ili drugih Opštih akata Udruženja, ne izvršava svoje obaveze prema Udruženju, djeluju protivno ciljevima i interesima Udruženja ili ako narušava ugled Udruženja.

Prijedlog za isključenje člana može podnijeti svaki član Udruženja.

Odluku o isključenju donosi predsjednik Udruženja.

Isključenje iz Udruženja povlači sa sobom i opoziv tog člana, ukoliko je izabran na određenu funkciju, odnosno predstavnika Udruženja.

 

Član 25.

Član Udruženja koji istupi ili koji je isključen iz Udruženja dužan je izvršiti obaveze prema Udruženju dospjele do dana prestanka članstva.

 

Član 26.

Pravilnikom o radu Udruženja detaljnije se definišu postupak stupanja u članstvo, prestanak članstva te prava, dužnosti i odgovornosti članova, u skladu sa ovim Statutom.

 

VI PRAVA, DUŽNOSTI I ODGOVORNOSTI ČLANOVA UDRUŽENJA

 

Član 27.

Prava članova Udruženja su:

 • Da biraju i da budu birani u organe Udruženja,
 • Da daju prijedloge, mišljenja i sugestije,
 • Da prate rad Udruženja i pokreću inicijative za rješavanje pitanja od interesa za Udruženje,
 • Da budu redovno informisani o radu i rezultatima rada,
 • Da ostvaruju druga prava i dužnosti utvrđene Statutom Udruženja.

 

Član 28.

Dužnosti članova Udruženja su:

 • Da učestvuju u aktivnostima Udruženja,
 • Da savjesno i odgovorno izvršavaju povjerene poslove i zadatke u vezi sa radom i aktivnostima Udruženja,
 • Da propagiraju djelatnosti Udruženja, a posebno značaj njenih programskih ciljeva,
 • Da čuvaju i podižu ugled Udruženja,
 • Da poštuju odredbe definisane ovim Statutom i drugim opštim aktima Udruženja,
 • Da redovno izvršavaju preuzete obaveze prema Udruženju,
 • Da uredno i na vrijeme izmiruju članarinu.

 

Član 29.

Oblici odgovornosti delegata Skupštine su:

 • Javna kritika za ne izvršavanje dužnosti kojima nije narušen ugled Udruženja ili nije nastala znatna materijalna šteta,
 • Opomena pred isključenje za višekratno ne izvršavanje dužnosti i obaveza.

 

VII ORGANI UDRUŽENJA, PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE UDRUŽENJA

 

Član 30.

Organi Udruženja su:

 • Skupština Udruženja,
 • Predsjednik Udruženja,
 • Generalni sekretar Udruženja,
 • Blagajnik Udruženja.

 

Skupština udruženja

 

Član 31.

Skupština Udruženja (u daljem tekstu Skupština) je najviši organ upravljanja Udruženja.

Skupštinu čine delegati ispred svakog Lokalnog Komiteta.

 

Član 32.

Po 16 delegata ispred svakog Lokalnog Komiteta prisustvuje Skupštini.

Svaki delegat ima pravo glasa tokom zasjedanja Skupštine.

 

Član 33.

Delegate koji predstavljaju Lokalni Komitet na Skupštini biraju članovi Lokalnog Komiteta, tokom sjednice Lokalnog Komiteta.

Predsjednik Lokalnog Komiteta tokom sjednice Lokalnog Komiteta daje prijedloge za delegate na Skupštini, nakon čega se dvotrećinskom glasanjem članova Lokalnog Komiteta bira 16 delegata.

 

Član 34.

 1. a) Skupština u svojoj nadležnosti donosi:
 • Statut i odlučuje o njegovim izmjenama i dopunama,
 • Druge opšte akte određene ovim Statutom,
 • Obrazuje odbore, službe i druga radna tijela, radi izvršavanja posebnih zadataka iz djelatnosti Udruženja,
 • Program rada Udruženja i njegovih organa,
 • Odluku o spajanju i podjeli i drugim statusnim promjenama Udruženja,
 • Odluku o raspodjeli imovine Udruženja, u slučaju njegovog prestanka,
 • Odluku o visini i načinu plaćanja godišnje članarine.
 1. b) Razmatra i usvaja:
 • Izvještaje o radu Udruženja, koje podnosi Predsjednik Udruženja,
 1. c) Bira:
 • Predsjednika Udruženja i odlučuje o njegovom razrješenju,
 • Druge organe Udruženja i odlučuje o njihovom razrješenju,
 • Počasne članove Udruženja i vrši njihovo proglašenje,
 • Nacionalne koordinatore Odbora i odlučuje o njihovom razrješenju.

 

Član 35.

Sjednica Skupštine može biti:

 • Redovna,
 • Vanredna

Redovna sjednica Skupštine održava se po pravilu jednom godišnje i ima za cilj kontrolu rada putem razmatranja godišnjeg izvještaja o radu Udruženja.

Vanredna sjednica Skupštine saziva se izuzetno, u slučaju nepredviđenih teškoća u radu, poremećaja međuljudskih odnosa u organizaciji i drugih okolnosti kada je ugrožen rad i vitalni interes Udruženja.

 

Član 36.

Poziv o održavanju redovne sjednice Skupštine mora se uputiti članovima najmanje 15 dana prije njenog održavanja.

Skupštinu saziva predsjednik Udruženja.

Predsjednik Udruženja je dužan sazvati vanrednu sjednicu Skupštine:

 • Na zahtjev jedne trećine delegata Skupštine ili
 • Na zahtjev dvije trećine članova Udruženja.

Vanredna sjednica Skupštine se saziva na temelju pismeno obrazloženog zahtjeva.

Ukoliko predsjednik Udruženja ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 30 dana, na zahtjeve navedene u stavu 3. člana 37., odluku o sazivanju Skupštine donosi Generalni sekretar Udruženja.

 

Član 37.

Skupština punovažno odlučuje kada sjednici prisustvuje više od pola delegata iz svakog Lokalnog Komiteta.

Odluke i zaključci se donose dvotrećinskom većinom glasova delegata koji prisustvuju sjednici.

Glasanje na sjednici je javno, izuzev ukoliko Skupština na samoj sjednici ne utvrdi tajni način glasanja.

 

Član 38.

Radom sjednice Skupštine rukovodi predsjedavajući Skupštine, kojeg bira Skupština iz reda delegata, na početku rada Skupštine.

Skupština bira zapisničara, koji zajedno sa predsjedavajućim Skupštine vodi i potpisuje zapisnik sa sjednice.

 

Član 39.

Predsjedavajući Skupštine Udruženja potpisuje sve opšte akte Skupštine.

 

Član 40.

Bliže odredbe o načinu rada Skupštine, glasanju, odlučivanju, vođenju zapisnika i drugim pitanjima od značaja za rad Skupštine uređuje se Pravilnikom o radu Udruženja.

 

Član 41.

Predstavljanje Udruženja u pravnom prometu prema trećem licu povjereno je Predsjedniku Udruženja i Generalnom sekretaru Udruženja, imenovanim posebnom odlukom Skupštine.

Predsjednik Udruženja predstavlja Udruženje u javnosti.

 

Član 42.

U postupcima u kojima Udruženje učestvuje kao stranka radi ostvarivanja svojih prava, dužnosti i odgovornosti pred nadležnim organima, predsjednik Udruženja može dati  pismenu punomoć za zastupanje advokatu ili drugom stručnom licu.

 

Predsjednik Udruženja

 

Član 43.

Predsjednika Udruženja bira Skupština na mandatni period od jedne godine, sa mogućnošću jednog reizbora.

Predsjednik Udruženja bira se dvotrećinskom većinom glasova delegata Skupštine.

Predsjednik Udruženja za svoj rad odgovara Skupštini.

 

Član 44.

Predsjednik Udruženja je obavezan da poslovanje Udruženja vodi po mjerilima zakona, odredbama Statuta i odlukama Skupštine.

 

Član 45.

Prava i obaveze predsjednika Udruženja su:

 • Predstavlja i zastupa Udruženje,
 • Naredbodavac u izvršenju finansijskog plana,
 • Vodi poslovanje Udruženja i donosi odluke u okviru programa i plana razvoja Udruženja,
 • Određuje izvedbene planove i radne zadatke,
 • Sklapa sporazume i ugovore u cilju ostvarenja obaveza Udruženja,
 • Oblikuje i nadzire medijski identitet i promidžbu Udruženja,
 • Upravlja imovinom Udruženja,
 • Stara se o pravilnom korištenju imovine Udruženja i o zakonitom i blagovremenom vršenju stručnih i administrativnih poslova,
 • Planira, programira i izvršava sve radnje u okviru realizacije projekata stručne, marketinške, finansijske, reklamno promotivne, medijske i svake druge djelatnosti Udruženja,
 • Donosi opšte akte, izuzev onih koji su izričito u nadležnosti Skupštine Udruženja,
 • Izvršava odluke Skupštine,
 • Podnosi pismeni izvještaj jednom godišnje o radu Udruženja na usvajanje Skupštini,
 • Ima i druga prava i obaveze utvrđene opštim aktima Udruženja i Zakonom.

 

Član 46.

U vršenju svoje nadležnosti predsjednik Udruženja je ovlašten da:

 • Vrši kontrolu svih dokumenata koji se odnose na finansijsko poslovanje Udruženja,
 • Vrši kontrolu ugovora kojim Udruženje preuzima finansijske obaveze,
 • Vrši kontrolu stanja na računima Udruženja,
 • Vrši kontrolu periodičnih i godišnjih obračuna Udruženja.

 

Član 47.

Predsjednik Udruženja može biti prijevremeno razriješen dužnosti ukoliko ne izvršava svoje obaveze definisane ovim Statutom, povrijedi odredbe ovog Statuta ili drugih Opštih akata Udruženja, djeluje protivno ciljevima Udruženja ili ako svojim djelovanjem narušava ugled Udruženja.

Predsjednik Udruženja se razriješava dužnosti na vanrednoj Skupštini, dvotrećinskom većinom glasova delegata.

Novi predsjednik Udruženja se bira na istoj Skupštini, čiji mandat traje do održavanja redovne Skupštine Udruženja.

Član 48.

Pravilnikom o radu Udruženja detaljnije se definišu postupak izbora predsjednika Udruženja, njegovih prava i dužnosti te načina razrješavanja dužnosti, u skladu sa ovim Statutom.

 

Generalni sekretar Udruženja

 

Član 49.

Generalnog sekretara Udruženja bira Skupština na mandatni period od jedne godine, sa mogućnošću jednog reizbora.

Generalni sekretar Udruženja bira se dvotrećinskom većinom glasova delegata Skupštine.

Generalni sekretar Udruženja za svoj rad odgovara Skupštini.

 

Član 50.

Prava i obaveze generalnog sekretara Udruženja:

 • Predstavlja i zastupa Udruženje,
 • Brine se i vodi evidenciju o članovima Udruženja,
 • Prima, otvara i evidentira poštu,
 • Stara se o arhiviranju dokumentacije,
 • Stara se o korespondenciji Udruženja,
 • Vodi administrativne poslove,
 • Ima i druga prava i obaveze utvrđene opštim aktima Udruženja i Zakonom.

 

Član 51.

Generalni sekretar Udruženja može biti prijevremeno razriješen dužnosti ukoliko ne izvršava svoje obaveze definisane ovim Statutom, povrijedi odredbe ovog Statuta ili drugih Opštih akata Udruženja, djeluje protivno ciljevima Udruženja ili ako svojim djelovanjem narušava ugled Udruženja.

Generalni sekretar Udruženja se razriješava dužnosti na vanrednoj Skupštini, dvotrećinskom većinom glasova delegata.

Novi generalni sekretar Udruženja se bira na istoj Skupštini, čiji mandat traje do održavanja redovne Skupštine Udruženja.

 

Član 52.

Pravilnikom o radu Udruženja detaljnije se definišu postupak izbora generalnog sekretara, njegovih prava i dužnosti te načina razrješavanja dužnosti, u skladu sa ovim Statutom.

 

Blagajnik Udruženja

 

Član 53.

Blagajnika Udruženja bira Skupština na mandatni period od jedne godine, sa mogućnošću jednog reizbora.

Blagajnik Udruženja bira se dvotrećinskom većinom glasova delegata Skupštine.

Blagajnik Udruženja za svoj rad odgovara Skupštini.

 

Član 54.

Prava i obaveze blagajnika Udruženja:

 • Prikuplja sav novac od članarine, donacija i slično,
 • Vodi evidenciju o ulazu i izlazu financijskih sredstava sa računa Udruženja,
 • Radi na izradi godišnjeg finansijskog plana,
 • Prati realizaciju finansijskog plana rada Udruženja i donosi prijedloge odluka o upotrebi sredstava,
 • Vrši kontrolu zakonitosti finansijskog poslovanja Udruženja.

O zakonitosti finansijskog poslovanja Udruženja Blagajnik Udruženja izvještava Skupštinu Udruženja.

 

Član 55.

Blagajnik Udruženja može biti prijevremeno razriješen dužnosti ukoliko ne izvršava svoje obaveze definisane ovim Statutom, povrijedi odredbe ovog Statuta ili drugih Opštih akata Udruženja, djeluje protivno ciljevima Udruženja ili ako svojim djelovanjem narušava ugled Udruženja.

Blagajnik Udruženja se razriješava dužnosti na vanrednoj Skupštini, dvotrećinskom većinom glasova delegata.

Novi blagajnik Udruženja se bira na istoj Skupštini, čiji mandat traje do održavanja redovne Skupštine Udruženja.

 

Član 56.

Pravilnikom o radu Udruženja detaljnije se definišu postupak izbora blagajnika Udruženja, njegovih prava i dužnosti te načina razrješavanja dužnosti, u skladu sa ovim Statutom.

 

IX ODBORI UDRUŽENJA

 

Član 57.

U cilju što efikasnijeg obavljanja aktivnosti Udruženja, Skupština osniva Odbore. Odbori su:

 • Odbor za profesionalne razmjenu (SCOPE – Standing Committee on Professional Exchange),
 • Odbor za naučno-istraživačke razmjene (SCORE – Standing Committee on Research Exchange),
 • Odbor za ljudska prava i mir (SCORP – Standing Committee on human Rights and Peace),
 • Odbor za seksualno i reproduktivno zdravlje, HIV i AIDS (SCORA – Standing Committee on Sexual and Reproductive Health including HIV and AIDS),
 • Odbor za javno zdravstvo (SCOPH – Standing Committee on Public Health),
 • Odbor za medicinsko obrazovanje (SCOME – Standing Committee on Medical Education).

 

Član 58.

Uloga Odbora je da unapređuje ciljeve i djelatnosti Udruženja u Bosni i Hercegovini, te da predstavljaju Udruženje izvan Bosne i Hercegovine.

 

Član 59.

Svaki Odbor ima Nacionalnog koordinatora Odbora kojeg imenuje Skupština.

Mandat Nacionalnih koordinatora traje jednu godinu i mogu se birati dva puta uzastopno na istu poziciju.

Nacionalni koordinatori su dužni podnositi izvještaje o radu Predsjedniku Udruženja.

 

Član 60.

Lokalni koordinatori komiteta se biraju unutar svakog Lokalnog Komiteta, a njihov rad nadzire Nacionalni koordinator.

Mandat Lokalnih koordinatora traje jednu godinu i mogu se birati dva puta uzastopno na istu poziciju.

Lokalni koordinatori su dužni podnositi izvještaje o radu Nacionalnom koordinatoru.

 

X IMOVINA UDRUŽENJA, STICANJE, RASPOLAGANJE I FINANSIRANJE DJELATNOSTI UDRUŽENJA

 

Član 61.

Sredstva Udruženja obezbjeđuju se iz:

 • Članarina,
 • Dobrovoljnih prologa i poklona javnih institucija, fizičkih i pravnih osoba, kako inostranih tako i domaćih, u gotovini, uslugama ili imovini bilo koje vrste,
 • Državnih subvencija i ugovora sa državom, javnim institucijama, fizičkim i pravnim osobama, kako domaćim tako i inostranim,
 • Prihod od kamata, dividendi, dobiti od kapitala, zakupnina, honorara i sličnih izvora pasivnog prihoda, i
 • Prihoda stečenog kroz ostvarivanje ciljeva i aktivnosti Udruženja, kako je određeno Statutom.

 

Član 62.

Visina članarine utvrđuje se na Skupštini.

Sredstva Udruženja mogu se  koristiti samo za obavljanje osnovne djelatnosti, radi unapređivanja osnovnih programskih aktivnosti i administrativnih troškova.

 

Član 63.

Imovinu Udruženja čine sredstva, stvari i prava.

O imovini Udruženja vodi se propisna evidencija, u skladu sa Zakonom.

 

Član 64.

O sticanju prihoda, korištenju imovine i raspolaganju sredstvima Udruženja odlučuje predsjednik Udruženja u skladu sa ovim Statutom i opštim aktima Udruženja.

 

Član 65.

Udruženje je dužno uredno voditi poslovne knjige u skladu sa prihvaćenim računovodstvenim principima i sastavljati finansijske izvještaje, saglasno važećim propisima.

Udruženje dostavlja finansijski izvještaj nadležnom organu prema sjedištu Udruženja i Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine radi objave na internetskoj stranici Ministarstva, a najkasnije do 30. aprila tekuće godine za prethodnu poslovnu godinu.

 

Član 66.

Blagajnik Udruženja je dužan podnijeti Skupštini izvještaj sa podacima o imovini Udruženja, korištenje imovine, prihodima i rashodima Udruženja i drugim pitanjima od značaja za raspolaganje imovinom i za finansijsko poslovanje Udruženja.

 

Član 67.

Lica ovlaštena da potpisuju akte koji se odnose na sticanje i raspolaganje imovinom Udruženja i na finansijsko poslovanje su: predsjednik Udruženja i generalni sekretar Udruženja.

Osobe ovlaštene za zastupanje Udruženja u pravnom prometu potpisuju akte koji se odnose na sticanje i raspolaganje imovinom Udruženja iz razloga što su navedene osobe ovlaštene da zastupaju Udruženje u pravnom prometu.

 

Član 68.

Svaki član Udruženja  ima pravo da ostvari uvid u poslovne knjige i drugu dokumentaciju u vezi sa imovinom i finansijskim poslovanjem Udruženja.

Ostvarivanje prava iz prethodnog stava dužan je osigurati Upravni odbor, najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema pismenog zahtjeva člana Udruženja.

 

Član 69.

U sjedištu Udruženja čuvaju se slijedeći dokumenti:

 • Statut Udruženja,
 • Godišnji obračun poslovanja Udruženja,
 • Zapisnici i odluke Skupštine i drugih organa Udruženja,
 • Akti tekuće korespondencije,
 • Drugi akti vezani za rad i poslovanje Udruženja.

 

Član 70.

Skupština može donijeti opšte akte kojima se, u skladu sa ovim Statutom, bliže uređuju pravila za ostvarivanje, korištenje i raspolaganje sredstvima Udruženja i za nadzor korištenja tih sredstava.

XI INFORMISANJE I JAVNOST RADA UDRUŽENJA

 

Član 71.

Rad Udruženja je javan.

Javnost rada Udruženja se ostvaruje na način utvrđen Zakonom i ovim Statutom.

 

Član 72.

Organi Udruženja su dužni da članovima Udruženja i ovlaštenim predstavnicima sredstava informisanja učine dostupnim podatke, informacije i isprave koje se odnose na rad Udruženja.

Predstavnici sredstava informisanja imaju pravo da prisustvuju sjednicama Skupštine i da izvještavaju o radu tog organa.

 

Član 73.

Članovi Udruženja imaju pravo da budu redovno informisani o radu svih organa Udruženja.

Za informisanje članova Udruženja zaduženi su Predsjednik Udruženja i Generalni sekretar Udruženja.

 

Član 74.

Izuzetno, opštim aktom koji donosi Skupština može se utvrditi da pojedine informacije, podaci i isprave, predstavljaju poslovnu tajnu. Istim aktom mogu se utvrditi odgovorna lica za korištenje i zaštitu informacija koje imaju karakter poslovne tajne.

Za poslovnu tajnu ne mogu se odrediti podaci koji su javni po zakonu i drugim propisima, kao i podaci o kršenju zakona i drugih propisa.

 

XII IZMJENE I DOPUNE STATUTA

 

Član 75.

Inicijativu za izmjene i dopune Statuta može podnijeti svaki član Udruženja.

Inicijativa se podnosi Generalnom sekretaru Udruženja, pismenim putem i sa odgovarajućim obrazloženjem.

 

Član 76.

Generalni sekretar Udruženja dostavlja utvrđeni prijedlog za izmjene i dopune Statuta Skupštini, pismenim putem i sa odgovarajućim obrazloženjem, najmanje 30 dana prije dana održavanja sjednice Skupštine.

 

Član 77.

O izmjenama i dopunama Statuta odlučuje Skupština, dvotrećinskom većinom glasova delegata Skupštine.

 

Član 78.

Predsjednik Udruženja potpisuje dva primjerka odluke o izmjenama i dopunama Statuta, koji se smatraju originalima i čuvaju se u arhivi Udruženja.

 

Član 79.

Lica odgovorna za zastupanje Udruženja u pravnom prometu su nadležna da u najkraćem roku pravno reguliše i registruje promjene Statuta Udruženja pri nadležnim državnim organima.

 

Član 80.

Statut stupa na snagu i počinje da se primjenjuje danom donošenja.

 

Član 81.

Pored Statuta, organi Udruženja mogu donositi i druge opšte akte i to:

 • Odluke,
 • Pravilnik o radu,
 • Memorandum/Sporazum o saradnji
 • Drugi opšti akti u skladu sa ovim Statutom.

Opšti akti Udruženja moraju biti saglasni Zakonu i Statutu Udruženja.

 

Član 82.

Odluke, kao opšti akti, donose se u slučajevima kada je to izričito utvrđeno Zakonom i ovim Statutom, kao i u drugim slučajevima kada se na opšti način uređuju pitanja od značaja za ostvarivanje ciljeva Udruženja.

 

Član 83.

Pravilnikom o radu se na opšti način uređuju odnosi između članova Udruženja, kao i međusobni odnosi organa Udruženja u ostvarivanju njihovih nadležnosti.

Pravilnik o radu Udruženja donosi Skupština.

Član 84.

Sporazum o saradnji se potpisuje sa partnerima ili budućim saradnicima, te se stvara okvir za širenje odnosa i definisanje prava i obaveza sporazumnih strana.

Definisanje odredbi sporazuma o saradnji kao i odluka o njegovom potpisivanju je u nadležnosti predsjednika Udruženja.

 

Član 85.

Orginalni primjerci opštih akata Udruženja čuvaju se u arhivi Udruženja.

 

XIII TRAJANJE, PRESTANAK RADA I SUDBINA IMOVINE UDRUŽENJA

 

Član 86.

Udruženje može prestati sa radom dobrovoljno ili po sili Zakona.

 

Član 87.

Udruženje prestaje sa radom dobrovoljno ako Skupština dvotrećinskom većinom svih članova Udruženja donese odluku o prestanku rada Udruženja.

Smatrat će se da je Udruženje prestalo djelovati kada:

 • je proteklo dvostruko više vremena od vremena utvrđenog statutom Udruženja za održavanje skupštine Udruženja, a skupština, nije održana;
 • se broj članova Udruženja smanji ispod broja tri, a nadležni organ Udruženja u roku od tri mjeseca od nastupanja ove okolnosti ne donese odluku o prijemu novih članova Udruženja.

 

Član 88.

Istovremeno sa odlukom o raspuštanju Udruženja, Skupština donosi plan likvidacije Udruženja, kojim se utvrđuje raspored imovine, prava i obaveze Udruženja, u skladu sa Statutom Udruženja.

Skupština imenuje likvidatora Udruženja čija dužnost je da se stara o izvršenju plana likvidacije i koji je ovlašten da zastupa Udruženje u postupku likvidacije.

 

Član 89.

U postupku likvidacije Udruženja iz imovine Udruženja izmiriće se sve dospjele zakonske obaveze, kao i obaveze nastale prema drugim povjeriocima Udruženja, a eventualna preostala imovina dodijelit će se drugom Udruženju koje obavlja iste ili slične ciljeve i dijelatnosti.

 

 Član 90.

U slučaju prestanka rada Udruženja, lice koje je zastupalo Udruženje u datom trenutku, dužno je da u roku od 15 dana od dana prestanka rada izvijesti o tome nadležni organ uprave, radi brisanja Udruženja iz registra.

 

Član 91.

Udruženje može postati član međunarodnih asocijacija Udruženja.

Drugo Udruženje se može pripojiti Udruženju.

Udruženje može izvršiti spajanje sa drugim Udruženjem tako da nastane novo Udruženje.

 

XIV PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 92.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim Statutom neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine.

 

Član 93.

Ovaj Statut stupa na snagu od dana njegovog usvajanja na Skupštini Udruženja, čime u cjelosti prestaje da važi Statut Udruženja koji je usvojen dana 15.11.2004. godine.