STATUT

Udruženje studenata medicine u Bosni i Hercegovini

 

I OPŠTE ODREDBE

 

Član 1.

Udruženje studenata medicine u Bosni i Hercegovni (u daljem tekstu Udruženje) je udruženje koje je osnovano Odlukom o osnivanju Udruženja usvojenom na Osnivačkoj skupštini Udruženja održanoj dana 15.11.2004. godine u Sarajevu, u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine.

 

Član 2.

Ovim statutom se utvrđuje:

 • Naziv udruženja, skraćeni naziv i adresa udruženja,
 • Ciljevi i djelatnosti udruženja,
 • Postupak za primanje i isključivanje članova,
 • Tijela udruženja, način na koji se biraju, ovlaštenja koja imaju, kvorum i pravila glasanja, trajanje mandata, osobu ovlaštenu da sazove skupštinu, uslove i način raspuštanja, odnosno prestanak rada,
 • Pravila za ostvarivanje, upotrebu i raspolaganje sredstvima udruženja, kao i tijelo koje je ovlašteno za nadzor nad upotrebom tih sredstava,
 • Način podnošenja finansijskog izvještaja i izvještaja o radu – Javnost rada,
 • Postupak za izmjenu i dopunu statuta, ovlaštenje i način donošenja drugih općih akata,
 • Opis oblika i sadržaj pečata i znaka udruženja,
 • Zastupanje udruženja,
 • Uslove i postupak za spajanje, podjele udruženja, odnosno prestanak rada uključujući i bilo kakav poseban kvorum ili pravila za postizanje kvalifikovane većine u postupku glasanja,
 • Postupak za raspolaganje preostalom imovinom ili drugim sredstvima u slučaju raspuštanja ili prestanka rada udruženja.

 

II NAZIV I ADRESA UDRUŽENJA

 

Član 3.

Naziv Udruženja, koji ima status pravnog lica, je:

Udruženje studenata medicine u Bosni i Hercegovini 

Udruga studenata medicine u Bosni i Hercegovini 

Удружење студената медицине у Боcни и Хеpцeгoвини

 

Skraćeni naziv Udruženja glasi:

BoHeMSA 

BoHeMSA  

БоХеMCA

 

Naziv na engleskom jeziku je:

Medical Students’ Association in Bosnia and Herzegovina

Skraćeni naziv na engleskom jeziku je:

BoHeMSA

 

Član 4.

Sjedište Udruženja je u Sarajevu.

Adresa Udruženja je: Čekaluša 90.

 

Član 5.

Udruženje djeluje na području Bosne i Hercegovine.

 

III PRAVNI STATUS, PEČAT I ZNAK UDRUŽENJA

 

Član 6.

Danom upisa u registar Udruženja kod nadležnog Ministarstva, Udruženje je steklo svojstvo pravnog lica, sa pravima, obavezama i odgovornostima koja proističu iz Zakona i ovog Statuta.

 

Član 7.

Udruženje ima svoj znak.

Znak Udruženja predstavljaju dva trokuta, koji predstavljaju stiliziranu kartu Bosne i Hercegovine, u kojima se nalazi zmija oko štapa. Ispod znaka je velikim, bijelim, štampanim slovima ispisano BoHeMSA na crnoj podlozi. Znak je u crno-bijeloj tehnici.

 

Član 8.

Udruženje ima svoj pečat.

Pečat Udruženja je okruglog oblika, promjera 30 mm, sa upisanim punim nazivom Udruženja na jeziku koji je u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini, te na engleskom jeziku. U središnjem dijelu pečat sadrži znak Udruženja koji je definisan u ovom Statutu. Ispod znaka nalazi se natpis sjedišta Udruženja.

Pečatom Udruženja raspolaže predsjednik Udruženja, u odsustvu Predsjednika pečatom raspolaže Generalni sekretar.

 

Član 9.

Pored pečata Udruženja, postoje i pečati Lokalnih Komiteta (3), kao i pečat Nacionalnog dužnosnika za profesionalne razmjene. 

Pečati Lokalnih Komiteta, okruglog oblika sa upisanim tekstom imena Lokalnog Komiteta. Pečat je odgovornost Predsjednika Lokalnog Komiteta.

Pečat okruglog oblika sa upisanim tekstom NEO. Pečat je odgovornost Nacionalnog dužnosnika za profesionalne razmjene i nalazi se u njegovom vlasništvu.

Udruženje može imati više pečata od kojih se svaki pečat označava odgovarajućim rednim brojem.

 

IV CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUŽENJA

 

Član 10.

Ciljevi i djelatnosti udruženja su:

 • Predstavljanje studenata medicine iz Bosne i Hercegovine, članova Udruženja, u svijetu te saradnja sa drugim studentskim organizacijama,
 • Organizovanje saradnje studenata medicine na nivou Bosne i Hercegovine i internacionalno,
 • Propagiranje organizovanja profesionalnih i naučno-istraživačkih razmjena kao i drugih oblika vannastavnog medicinskog usavršavanja,
 • Samostalna ili partnerska realizacija projekata i akcija za dobrobit studenata medicine i društvene zajednice uopće,
 • Podržavanje studenata medicine u korištenju svojih mogućnosti i znanja za dobrobit društvene zajednice,
 • Organizovanje studentskih sastanaka, seminara i kongresa,
 • Organizovanje studentskih amaterskih sportskih ekipa i turnira,
 • Izdavanje studentskog časopisa, zdravstveno informativnog materijala i priručnika za učenje, u svrhu ostvarivanja ciljeva i djelatnosti Udruženja, u skladu sa Zakonom,
 • Obezbjeđivanje foruma studenata medicine za pitanja socijalne medicine i javnog zdravstva,
 • Propagiranje humanih ideala među studentima medicine.

 

Član 11.

Udruženje je zasnovano na slobodnom povezivanju studenata radi ostvarivanja ciljeva i djelatnosti navedenih u ovom Statutu.

Udruženje ostvaruje svoje ciljeve bez političkih, religioznih, socijalnih, rasnih, nacionalnih, seksualnih ili bilo kojih drugih oblika diskriminacije.

Udruženje ostvaruje svoje ciljeve i djelatnosti kao nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje.

Utvrđene ciljeve i djelatnosti Udruženje ostvaruje na način određen Zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktima Udruženja.

U ostvarivanju svojih ciljeva Udruženje se neće uključivati u predizborne kampanje niti će prikupljati sredstva za kandidate ili za finansiranje političkih stranaka.

Izvršnu funkciju u Udruženju ne može vršiti lice koje ima izvršnu dužnost pri političkim strankama.

 

Član 12.

Udruženje ostvaruje svoje ciljeve i djelatnosti kao jedinstvena organizacija na području cijele Bosne i Hercegovine.

U okviru Udruženja, radi racionalnijeg i efikasnijeg ostvarivanja ciljeva i djelatnosti navedenih u članu 10. ovog Statuta, s obzirom na područje djelovanja, mogu se osnovati Lokalni Komiteti (podružnice), kao posebne unutrašnje organizacione jedinice Udruženja.

Udruženje može formirati Odbore, Službe i druga radna tijela, radi izvršavanja posebnih zadataka iz djelatnosti Udruženja.

 

 

V ČLANSTVO U UDRUŽENJU

 

Član 13.

Član Udruženja može biti svaki student medicinskog fakulteta u Bosni i Hercegovini pri kome postoji organizovan Lokalni Komitet.

Članovi Udruženja mogu biti i druga fizička lica koja prihvataju uvjete utvrđene ovim Statutom i drugim aktima Udruženja.

Članovi Udruženja mogu biti i pravna lica koja pomažu rad Udruženja i djeluju u skladu sa ciljevima i djelatnostima navedenim u ovom Statutu.

Fizička lica kao članovi Udruženja učestvuju u radu i razvijaju svoje aktivnosti neposredno, a pravna lica kao članovi Udruženja, učestvuju u radu i aktivnostima Udruženja preko svojih predstavnika.

 

Član 14.

Udruženje može imati sljedeće kategorije članstva:

 1. Aktivne,
 2. Počasne,
 3. Potpomažuće,
 4. Pridružene
 5. Alumni.

 

Član 15.

Aktivni član udruženja je student medicinskog fakulteta pri kojem postoji punopravni Lokalni Komitet i koji je platio godišnju članarinu.

Počasni član Udruženja je lice koje Skupština Udruženja izabere za počasnog člana zbog izuzetnog doprinosa radu Udruženja.

Pridruženi član udruženja je student medicinskog fakulteta pri kojem ne postoji Lokalni Komitet kao punopravna organizaciona jedinica.

Potpomažući članovi  Udruženja  su  fizička  i  pravna  lica  koja  redovnim  prilozima potpomažu rad i aktivnosti Udruženja u ostvarivanju ciljeva i djelatnosti Udruženja.

Alumni članovi su bivši aktivni članovi Udruženja koji su aktivno sudjelovali u radu Udruženja i uneseni su u registar Alumni članova.

 

Član 16.

Članstvo u Udruženju prestaje:

 1. Istupanjem člana,
 2. Isključenjem člana,
 3. Istekom godišnje participacije,
 4. Uslijed smrti člana,
 5. Prestankom rada Udruženja.

 

Član 17.

Prava i obaveze, kao i pojedinosti o pristupanju i istupanju iz članstva regulirani su Pravilnikom o radu Udruženja.

 

 

VI ORGANI UDRUŽENJA, PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE UDRUŽENJA

 

Član 18.

Organi Udruženja su Skupština, Upravni odbor, Predsjednik, Generalni Sekretar, Blagajnik i Nadzorni odbor.

 

Skupština udruženja

 

Član 19.

Skupština Udruženja (u daljem tekstu Skupština) je najviši organ upravljanja Udruženja.

Skupštinu čine delegati ispred svakog Lokalnog Komiteta.

 

Član 20.

Po 16 delegata ispred svakog Lokalnog Komiteta prisustvuje Skupštini.

Svaki delegat ima pravo glasa tokom zasjedanja Skupštine.

 

Član 21.

Konkurs za delegate ispred Lokalnih Komiteta otvara Lokalni Predsjednik, i dužan je dostaviti spisak delegata u Skupštini najmanje 18 dana prije održavanja Skupštine Generalnom sekretaru.

 

Član 22.

a) Skupština u svojoj nadležnosti donosi:

 • Statut i odlučuje o njegovim izmjenama i dopunama,
 • Pravilnik i odlučuje o njegovim izmjenama i dopunama,
 • Druge opšte akte određene ovim Statutom,
 • Obrazuje odbore, službe i druga radna tijela, radi izvršavanja posebnih zadataka iz djelatnosti Udruženja,
 • Program rada Udruženja i njegovih organa,
 • Odluku o spajanju i podjeli i drugim statusnim promjenama Udruženja,
 • Odluku o raspodjeli imovine Udruženja, u slučaju njegovog prestanka,
 • Odluku o visini i načinu plaćanja godišnje članarine.

b) Razmatra i usvaja:

 • Izvještaje o radu Udruženja, koje podnosi Predsjednik Udruženja,

c) Bira:

 • Predsjednika Udruženja i odlučuje o njegovom razrješenju,
 • Druge članove Upravnog odbora  i odlučuje o njihovom razrješenju,
 • Nadzorni odbor i odlučuje o njihovom razrješenju,
 • Počasne članove Udruženja i vrši njihovo proglašenje,
 • Nacionalne koordinatore Odbora i odlučuje o njihovom razrješenju.

 

Član 23.

Sjednica Skupštine može biti:

 • Redovna,
 • Vanredna

Redovna i vanredna sjednica Skupštine se može odvijati i elektronski.

Redovna sjednica Skupštine održava se jednom godišnje, u pravilu najkasnije u prvoj polovini zimskog semestra svake akademske godine i ona je izvještajnog i izbornog karaktera.

Vanredna sjednica Skupštine je svako zasjedanje koje nije redovno.

 

Član 24.

Lokalni predsjednici moraju biti obaviješteni o mjestu i vremenu održavanja Skupštine 6 sedmica prije njenog održavanja.

Konkurs za nacionalne pozicije otvara Generalni Sekretar Udruženja, najmanje 30 dana prije njenog održavanja, te ostaje otvoren 10 dana. 

Formalni poziv svim delegatima Skupštine sa dnevnim redom i dokumentacijom se šalje najkasnije 2 sedmice prije održavanja Skupštine. 

Skupštinu saziva Predsjednik Udruženja.

Predsjednik Udruženja je dužan sazvati vanrednu sjednicu Skupštine:

 • Na zahtjev jedne trećine delegata Skupštine ili
 • Na zahtjev dvije trećine članova Udruženja.

Vanredna sjednica Skupštine se saziva na temelju pismeno obrazloženog zahtjeva. Ukoliko Predsjednik Udruženja ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 30 dana, na zahtjeve navedene u stavu 5 člana 24., odluku o sazivanju Skupštine donosi Upravni odbor Udruženja.

 

Član 25.

Skupština punovažno odlučuje kada sjednici prisustvuje više od pola delegata iz svakog Lokalnog Komiteta.

Odluke i zaključci se donose dvotrećinskom većinom glasova delegata koji prisustvuju sjednici.

Glasanje na sjednici je javno, izuzev ukoliko Skupština na samoj sjednici ne utvrdi tajni način glasanja.

 

Član 26.

Radom sjednice Skupštine rukovodi predsjedavajući Skupštine, kojeg bira Skupština iz reda delegata, na početku rada Skupštine.

Skupština bira zapisničara, koji zajedno sa predsjedavajućim Skupštine vodi i potpisuje zapisnik sa sjednice.

 

Član 27.

Predsjedavajući Skupštine Udruženja potpisuje sve opšte akte Skupštine.

 

Član 28.

Bliže odredbe o načinu rada Skupštine, glasanju, odlučivanju, vođenju zapisnika i drugim pitanjima od značaja za rad Skupštine uređuje se Pravilnikom o radu Udruženja.

 

Član 29.

Predstavljanje Udruženja u pravnom prometu prema trećem licu povjereno je Predsjedniku Udruženja i Generalnom sekretaru Udruženja, imenovanim posebnom odlukom Skupštine.

Predsjednik Udruženja predstavlja Udruženje u javnosti.

 

Član 30.

U postupcima u kojima Udruženje učestvuje kao stranka radi ostvarivanja svojih prava, dužnosti i odgovornosti pred nadležnim organima, predsjednik Udruženja može dati  pismenu punomoć za zastupanje advokatu ili drugom stručnom licu.

 

Upravni odbor (UO)

 

Član 31.

 

Upravni odbor broji 12 članova.

Upravni odbor čine Predsjednik Udruženja, Generalni Sekretar, Blagajnik i 9 drugih članova Upravnog odbora, i to: Potpredsjednik za unutrašnja pitanja, Potpredsjednik za spoljašnja pitanja, Potpredsjednik za aktivnosti, Nacionalni PR dužnosnik, Nacionalni dužnosnik za razmjene i tri Predsjednika Lokalnih Komiteta.

Članovi Upravnog odbora mogu biti samo aktivni članovi Udruženja.

Predsjednik Udruženja predsjedava Upravnim odborom.

Kvorum čini natpolovična većina delegata.

Upravni odbor donosi odluke natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova, a u slučaju izjednačenog broja glasova presudan je glas Predsjednika Upravnog odbora.

Trajanje mandata svih članova u sazivu Upravnog odbora je jedna godina, sa mogućnošću reizbora. 

Upravni odbor se sastaje najmanje jednom mjesečno, što se detaljnije reguliše Pravilnika o radu Upravnog odbora, koji donosi Upravni odbor na početku mandatnog perioda.

Upravni odbor može tražiti dokaz o zadovoljenju kriterija kandidata za nacionalne pozicije i članove Upravnog Odbora nakon konkursa za navedene funkcije.

Ukoliko ne bude niti jedan kandidat za nacionalne pozicije Udruženja, Upravni odbor predlaže i bira vršioca dužnosti do održavanja iduće skupštine.

Za ostvarivanje svojih funkcija Upravni odbor formira stalne i privremene radne grupe, Pravilnikom o radu Upravnog odbora utvrđuje se sastav, broj i način rada radnih grupa.

 

Član 32.

Upravni odbor je izvršni organ Udruženja.

Prava i obaveze Upravnog odbora:

 • Priprema i nadzire konkurs za prijem članova Udruženja;
 • Sa Predsjedavajućim Skupštine priprema sjednice Skupštine;
 • Priprema i predlaže nacrt izmjena Statuta i drugih akata koje donosi Skupština;
 • Provodi politiku, zaključke i druge odluke koje je donijela Skupština;
 • Vodi cjelokupnu aktivnost Udruženja između dva zasjedanja Skupštine;
 • Odlučuje o prihvatanju Pridruženih članova;
 • Odlučuje o isključenju iz Udruženja u slučaju da je član teže povrijedio statutarne

odredbe ili ugrozio ugled Udruženja, odnosno nanio veću materijalnu štetu;

 • Druga prava i obaveze utvrđene opštim aktima Udruženja i Zakonom.

Član 33.

 

Članovi Upravnog odbora mogu biti prijevremeno razriješeni dužnosti ukoliko ne izvršavaju svoje obaveze definisane ovim Statutom, povrijedi odredbe ovog Statuta ili drugih Opštih akata Udruženja, djeluju protivno ciljevima Udruženja ili ako svojim djelovanjem narušavaju ugled Udruženja.

Član Upravnog odbora se razrješava dužnosti na vanrednoj Skupštini, dvotrećinskom većinom glasova delegata ili od strane Nadzornog odbora kako je definisano članom 55.

Novi član Upravnog odbora se bira na istoj Skupštini, čiji mandat traje do održavanja redovne Skupštine Udruženja.

 

Predsjednik Udruženja

 

Član 34.

Predsjednika Udruženja bira Skupština na mandatni period od jedne godine, sa mogućnošću ponovnog izbora.

Predsjednik Udruženja bira se dvotrećinskom većinom glasova delegata Skupštine.

Predsjednik Udruženja za svoj rad odgovara Skupštini.

 

Član 35.

Predsjednik Udruženja je obavezan da poslovanje Udruženja vodi po mjerilima zakona, odredbama Statuta i odlukama Skupštine.

 

Član 36.

Prava i obaveze predsjednika Udruženja su:

 • Predstavlja i zastupa Udruženje u zemlji i inostranstvu;
 • Pokreće pitanje odgovornosti pojedinih članova Upravnog odbora koji narušavaju ciljeve i zadatke Udruženja, te ne poštuju odluke organa Udruženja, o čemu konačnu odluku o sankcionisanju istih članova donosi Skupština dvotrećinskom većinom;
 • Predsjedava Upravnim odborom;
 • Izvještava Skupštinu o radu i finansijskom poslovanju Udruženja;
 • Obavlja druge zadatke potrebne za realizaciju ciljeva propisanih u Statutu;
 • Ima i druga prava i obaveze utvrđene opštim aktima Udruženja i Zakonom.

 

Član 37.

U vršenju svoje nadležnosti predsjednik Udruženja je ovlašten da:

 • Vrši kontrolu svih dokumenata koji se odnose na finansijsko poslovanje Udruženja,
 • Vrši kontrolu ugovora kojim Udruženje preuzima finansijske obaveze,
 • Vrši kontrolu stanja na računima Udruženja,
 • Vrši kontrolu periodičnih i godišnjih obračuna Udruženja.

 

Član 38.

Predsjednik Udruženja može biti prijevremeno razriješen dužnosti ukoliko ne izvršava svoje obaveze definisane ovim Statutom, povrijedi odredbe ovog Statuta ili drugih Opštih akata Udruženja, djeluje protivno ciljevima Udruženja ili ako svojim djelovanjem narušava ugled Udruženja.

Predsjednik Udruženja se razrješava dužnosti na vanrednoj Skupštini, dvotrećinskom većinom glasova delegata.

Novi predsjednik Udruženja se bira na istoj Skupštini, čiji mandat traje do održavanja redovne Skupštine Udruženja.

 

Generalni sekretar Udruženja

 

Član 39.

Generalnog sekretara Udruženja bira Skupština na mandatni period od jedne godine, sa mogućnošću ponovnog izbora.

Generalni sekretar Udruženja bira se dvotrećinskom većinom glasova delegata Skupštine.

Generalni sekretar Udruženja za svoj rad odgovara Skupštini.

 

Član 40.

Prava i obaveze generalnog sekretara Udruženja:

 • Predstavlja i zastupa Udruženje,
 • Prima, otvara i evidentira poštu,
 • Stara se o arhiviranju dokumentacije,
 • Stara se o korespondenciji Udruženja,
 • Vodi administrativne poslove,
 • Odgovoran je za funkcionisanje Generalnog sekreterijata
 • Priprema i šalje pozive, privremeni dnevni red i druge relevantne informacije o sjednicama Nacionalne generalne skupštine,
 • Ima i druga prava i obaveze utvrđene opštim aktima Udruženja i Zakonom.

 

Član 41.

Generalni sekretar Udruženja može biti prijevremeno razriješen dužnosti ukoliko ne izvršava svoje obaveze definisane ovim Statutom, povrijedi odredbe ovog Statuta ili drugih Opštih akata Udruženja, djeluje protivno ciljevima Udruženja ili ako svojim djelovanjem narušava ugled Udruženja.

Generalni sekretar Udruženja se razrješava dužnosti na vanrednoj Skupštini, dvotrećinskom većinom glasova delegata.

Novi generalni sekretar Udruženja se bira na istoj Skupštini, čiji mandat traje do održavanja redovne Skupštine Udruženja.

 

Blagajnik Udruženja

 

Član 42.

Blagajnika Udruženja bira Skupština na mandatni period od jedne godine, sa mogućnošću ponovnog izbora.

Blagajnik se još naziva i Potpredsjednik za finansije (VPF).

Blagajnik Udruženja bira se dvotrećinskom većinom glasova delegata Skupštine.

Blagajnik Udruženja za svoj rad odgovara Skupštini.

 

Član 43.

Prava i obaveze blagajnika Udruženja:

 • Prikuplja sav novac od članarine, donacija i slično,
 • Vodi evidenciju o ulazu i izlazu financijskih sredstava sa računa Udruženja,
 • Radi na izradi godišnjeg finansijskog plana,
 • Prati realizaciju finansijskog plana rada Udruženja i donosi prijedloge odluka o upotrebi sredstava,
 • Stara se o sponzorskom paketu, sponzorstvima i prikupljanju sredstava za rad Udruženja,
 • Vrši kontrolu zakonitosti finansijskog poslovanja Udruženja.

O zakonitosti finansijskog poslovanja Udruženja Blagajnik Udruženja izvještava Skupštinu Udruženja.

 

Član 44.

Blagajnik Udruženja može biti prijevremeno razriješen dužnosti ukoliko ne izvršava svoje obaveze definisane ovim Statutom, povrijedi odredbe ovog Statuta ili drugih Opštih akata Udruženja, djeluje protivno ciljevima Udruženja ili ako svojim djelovanjem narušava ugled Udruženja.

Blagajnik Udruženja se razrješava dužnosti na vanrednoj Skupštini, dvotrećinskom većinom glasova delegata.

Novi blagajnik Udruženja se bira na istoj Skupštini, čiji mandat traje do održavanja redovne Skupštine Udruženja.

 

Potpredsjednik za unutrašnja pitanja (VPI)

 

Član 45.

Potpredsjednika za unutrašnja pitanja Udruženja bira Skupština na mandatni period od jedne godine, sa mogućnošću ponovnog izbora.

Potpredsjednika za unutrašnja pitanja Udruženja bira se dvotrećinskom većinom glasova delegata Skupštine. 

Potpredsjednik za unutrašnja pitanja Udruženja za svoj rad odgovara Skupštini.

 

Član 46.

Prava i obaveze Potpredsjednika za unutrašnja pitanja:

 • Otvara Konkurs za članove Udruženja 
 • Vrši nadzor nad izbornom procedurom u svim Lokalnim Komitetima,
 • Koordinira sadržaj i korištenje internih komunikacijskih kanala,
 • Ažurira spiskove članova Udruženja i Alumni mreže,
 • Odgovoran je za regulisanje statusa Lokalnih Komiteta kao i za komunikaciju i saradnju među Lokalnim Komitetima,
 • Organizuje teambuilding događaje i aktivno radi na poboljšanju saradnje Lokalnih Komiteta,
 • Otvara konkurs za BoHeMSA Alumni mrežu i vrši nadzor nad izbornom procedurom,
 • Najmanje jednom godišnje organizuje “Alumni Networking Event”,
 • Aktivno učestvuje u komunikaciji sa članovima BoHeMSA Alumni mreže i posreduje u saradnji sa članovima Udruženja.

  Potpredsjednik za spoljašnja pitanja (VPE)

Član 47.

Potpredsjednika za spoljašnja pitanja Udruženja bira Skupština na mandatni period od jedne godine, sa mogućnošću ponovnog izbora.

Potpredsjednika za spoljašnja pitanja Udruženja bira se dvotrećinskom većinom glasova delegata Skupštine. 

Potpredsjednika za spoljašnja pitanja Udruženja za svoj rad odgovara Skupštini.

 

Član 48.

Prava i obaveze Potpredsjednika za spoljašnja pitanja:

 • U koordinaciji sa Upravnim odborom otvara konkurs za delegate na dvije Generalne skupštine IFMSA i Europskom Regionalnom Sastanku, te vrši nadzor nad izbornom procedurom,
 • U koordinaciji sa Upravnim odborom organizuje sastanak sa Nacionalnim i Lokalnim oficirima, na kojem predstavlja centralne IFMSA događaje, najkasnije 30 dana od datuma preuzimanja funkcije,
 • Uspostavlja kontakte sa studentskim i drugim organizacijama,
 • U koordinaciji sa Predsjednikom reprezentuje Udruženje ispred IFMSA.

 

  Potpredsjednik za aktivnosti (VPA)


Član 49.

Potpredsjednika za aktivnosti Udruženja bira Skupština na mandatni period od jedne godine, sa mogućnošću ponovnog izbora.

Potpredsjednika za aktivnosti Udruženja bira se dvotrećinskom većinom glasova delegata Skupštine. 

Potpredsjednik za aktivnosti Udruženja za svoj rad odgovara Skupštini.

Prava i obaveze Potpredsjednika za aktivnosti:

 • Vrši prijem projektnih izvještaja i vodi redovnu evidenciju o realiziranim aktivnostima u svim Lokalnim Komitetima,
 • Redovno ažurira i vodi baza svih projekata Udruženja,
 • U koordinaciji sa Upravnim odborom organizuje sastanak sa Nacionalnim i Lokalnim oficirima, na kojem ih upoznaje sa osnovnim pravima i odgovornostima, najkasnije 30 dana od datuma preuzimanja funkcije,
 • U koordinaciji sa Upravnim odborom i Nacionalnim oficirima organizuje sastanak sa svim Lokalnim oficirima iz svakog radnog komiteta, na kojem predstavlja osnovne objektive rada u toj oblasti i upoznaje ih sa relevantnim IFMSA programima,
 • Koordinira Nacionalne oficire Udruženja,
 • Odgovoran je za izgradnju kapaciteta Udruženja, Lokalnih Komiteta i podržava napore Lokalne komitete u izgradnji kapaciteta,
 • Zajedno sa Nacionalnim oficirima delegira koordinatore kontinuiranih aktivnosti i projekata, za predstojeću akademsku godinu.

 

Predsjednik Lokalnog Komiteta

Član 50.

Lokalni Komiteti predstavljaju Udruženje pri medicinskim fakultetima na teritoriji Bosne

i Hercegovine.

Na pojedinom medicinskom fakultetu može djelovati samo jedan Lokalni Komitet. Odluku o organizovanju Lokalnog Komiteta donosi Skupština Udruženja.

Lokalni Komitet nije pravno lice.

Lokalni Komitet ne može imati svoj žiro račun.

 

Član 51.

Lokalni Komitet formira svoje rukovodstvo i odlučuje o delegatima za Skupštinu Udruženja.

Radom Lokalnog Komiteta rukovodi predsjednik Lokalnog komiteta. 

 

Član 52.

Svaki aktivni član ima mogućnost prijave za poziciju Predsjednika Lokalnog Komiteta na konkursu koji raspiše Lokalni odbor.

Predsjednik Lokalnog komiteta se bira na lokalnom nivou, a njihov izbor kao člana Upravnog Odbora Udruženja potvrđuje Skupština.

 

Član 53.

Inicijativu o osnivanju Lokalnog Komiteta podnose studenti jednog medicinskog fakulteta na području Bosne i Hercegovine, pri kome prethodno ne postoji takva organizaciona jedinica Udruženja.

Inicijativa se podnosi Skupštini Udruženja koja odlučuje o dodjeli statusa Lokalnog Komiteta.

Pravilnikom o radu Udruženja detaljnije se definišu uslovi pristupanja novog Lokalnog Komiteta Udruženju kao i rad Lokalnog Komiteta.

Medicinski fakultet ispred kojeg studenti podnose zahtjev mora imati barem jednu generaciju diplomiranih doktora medicine. 

 

Nadzorni Odbor

 

Član 54.


Nadzorni odbor je kolektivno-savjetodavni organ sastavljen od iskusnih i istaknutih članova Udruženja koji su aktivno uključeni u rad Udruženja i koji ne moraju biti članovi Udruženja.

Članovi Nadzornog odbora nemaju drugu funkciju unutar Udruženja.

Nadzorni odbor se sastoji od 3 do 5 članova, koje bira Skupština Udruženja.

Mandat članova Nadzornog odbora traje dvije (2) godine i mogu se dva (2) puta birati na istu funkciju.

Kandidatura za Nadzorni Odbor se vrši u obrascu kojeg raspisuje Potpredsjednik za unutrašnja pitanja, kao što je opisano.

 

Član 55.

Funkcije Nadzornog Odbora su:

 • tumačenje i kontrola poštovanja Statuta i Pravilnika Udruženja,
 • savjetodavna pomoć Upravnom odboru u donošenju značajnih odluka za Udruženje,
 • savjetodavna pomoć Generalnoj skupštini Udruženja za rješavanje postojećih problema,
 • arbitraža i učešće u procesu suspenzije člana Upravnog odbora, kao što je opisano,
 • raspisivanje vanredne sjednice Generalne skupštine u slučaju potrebe.

 

  Član Nadzornog Odbora prestaje sa obavljanjem funkcije:

 • Po isteku svog mandata,
 • Nakon podnošenja pismene ostavke,
 • Odlukom Generalne Skupštine,
 • U slučaju smrti člana.

 

Član 56.

Pravilnikom o radu Udruženja detaljnije se definiše postupak izbora organa Udruženja navedenih u članu 18., kao i  njihova prava i dužnosti te način razrješavanja dužnosti, u skladu sa ovim Statutom.

 

VII ODBORI UDRUŽENJA

 

Član 57.

U cilju što efikasnijeg obavljanja aktivnosti Udruženja, Skupština osniva Odbore. Odbori su:

 • Odbor za profesionalne razmjenu (SCOPE – Standing Committee on Professional Exchange),
 • Odbor za naučno-istraživačke razmjene (SCORE – Standing Committee on Research Exchange),
 • Odbor za ljudska prava i mir (SCORP – Standing Committee on human Rights and Peace),
 • Odbor za seksualno i reproduktivno zdravlje i prava, uključujući HIV i AIDS (SCORA – Standing Committee on Sexual and Reproductive Health and Rights including HIV and AIDS),
 • Odbor za javno zdravstvo (SCOPH – Standing Committee on Public Health),
 • Odbor za medicinsko obrazovanje (SCOME – Standing Committee on Medical Education).

 

Član 58.

Uloga Odbora je da unapređuje ciljeve i djelatnosti Udruženja u Bosni i Hercegovini, te da predstavljaju Udruženje izvan Bosne i Hercegovine.

Lokalni odbori u okviru rada podnose projekte na način opisan u Pravilniku o radu Lokalnih Komiteta.

Projekti koji se podnesu Potpredsjedniku za aktivnosti, te se njihov projektni prijedlog prihvati, postaju i ostaju u  vlasništvu BoHeMSA-e i nakon završetka projekta.

 

Član 59.

Svaki Odbor ima Nacionalnog dužnosnika Odbora kojeg imenuje Skupština.

Mandat Nacionalnih dužnosnika traje jednu godinu i mogu se birati dva puta uzastopno na istu poziciju.

Nacionalni dužnosnici su dužni podnositi izvještaje o radu Predsjedniku Udruženja.

Nacionalni dužnosnici su dužni u periodu od mjesec dana, nakon odabira novih nacionalnih dužnosnika, kroz primopredajni period uputiti novoizabranog  dužnosnika za istu funkciju u obaveze i rad na poziciji.

Nacionalni dužnosnici su dužni u tekućoj godini izvršiti sve obaveze prema IFMSA koju data funkcija nalaže.

Sastanci Odbora se održavaju najmanje 2 puta godišnje s ciljem što bolje realizacije projekata i predstavljanja Udruženja.

 

Član 60.

Lokalni dužnosnici komiteta se biraju unutar svakog Lokalnog Komiteta, a njihov rad nadzire Nacionalni dužnosnik.

Mandat Lokalnih dužnosika traje jednu godinu i mogu se birati dva puta uzastopno na istu poziciju.

Lokalni dužnosnici su dužni podnositi izvještaje o radu Nacionalnom dužnosniku.

 

Član 61.

 Pravilnikom o radu Udruženja detaljnije se definišu postupak izbora Nacionalnih i Lokalnih dužnosnika, njihovih prava i dužnosti te načina razrješavanja dužnosti, u skladu sa ovim Statutom.

 

 

VIII IMOVINA UDRUŽENJA, STICANJE, RASPOLAGANJE I FINANSIRANJE DJELATNOSTI UDRUŽENJA

 

Član 62.

Sredstva Udruženja obezbjeđuju se iz:

 • Članarina,
 • Dobrovoljnih prologa i poklona javnih institucija, fizičkih i pravnih osoba, kako inostranih tako i domaćih, u gotovini, uslugama ili imovini bilo koje vrste,
 • Državnih subvencija i ugovora sa državom, javnim institucijama, fizičkim i pravnim osobama, kako domaćim tako i inostranim,
 • Prihod od kamata, dividendi, dobiti od kapitala, zakupnina, honorara i sličnih izvora pasivnog prihoda, i
 • Prihoda stečenog kroz ostvarivanje ciljeva i aktivnosti Udruženja, kako je određeno Statutom.

 

Član 63.

Visina članarine utvrđuje se na Skupštini.

Sredstva Udruženja mogu se  koristiti samo za obavljanje osnovne djelatnosti, radi unapređivanja osnovnih programskih aktivnosti i administrativnih troškova.

 

Član 64.

Imovinu Udruženja čine sredstva, stvari i prava.

O imovini Udruženja vodi se propisna evidencija, u skladu sa Zakonom.

 

Član 65.

O sticanju prihoda, korištenju imovine i raspolaganju sredstvima Udruženja odlučuje predsjednik Udruženja u skladu sa ovim Statutom i opštim aktima Udruženja.

Iz budžeta udruženja alocira se dio sredstava za najmanje jednu ranu kotizaciju za učešće na Augustovskoj Generalnoj Skupštini, jednog Nacionalnog koordinatora za profesionalne ili naučno istraživačke razmjene po izboru Upravnog odbora.

 

Član 66.

Udruženje je dužno uredno voditi poslovne knjige u skladu sa prihvaćenim računovodstvenim principima i sastavljati finansijske izvještaje, saglasno važećim propisima.

Udruženje dostavlja finansijski izvještaj nadležnom organu prema sjedištu Udruženja i Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine radi objave na internetskoj stranici Ministarstva, a najkasnije do 30. aprila tekuće godine za prethodnu poslovnu godinu.

 

Član 67.

Blagajnik Udruženja je dužan podnijeti Skupštini izvještaj sa podacima o imovini Udruženja, korištenje imovine, prihodima i rashodima Udruženja i drugim pitanjima od značaja za raspolaganje imovinom i za finansijsko poslovanje Udruženja.

 

Član 68.

Lica ovlaštena da potpisuju akte koji se odnose na sticanje i raspolaganje imovinom Udruženja i na finansijsko poslovanje su: Predsjednik Udruženja i Generalni sekretar Udruženja.

Osobe ovlaštene za zastupanje Udruženja u pravnom prometu potpisuju akte koji se odnose na sticanje i raspolaganje imovinom Udruženja iz razloga što su navedene osobe ovlaštene da zastupaju Udruženje u pravnom prometu.

 

Član 69.

Svaki član Udruženja  ima pravo da ostvari uvid u poslovne knjige i drugu dokumentaciju u vezi sa imovinom i finansijskim poslovanjem Udruženja.

Ostvarivanje prava iz prethodnog stava dužan je osigurati Upravni odbor, najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema pismenog zahtjeva člana Udruženja.

 

Član 70.

U sjedištu Udruženja čuvaju se slijedeći dokumenti:

 • Statut Udruženja,
 • Godišnji obračun poslovanja Udruženja,
 • Zapisnici i odluke Skupštine i drugih organa Udruženja,
 • Akti tekuće korespondencije,
 • Drugi akti vezani za rad i poslovanje Udruženja.

 

Član 71.

Skupština može donijeti opšte akte kojima se, u skladu sa ovim Statutom, bliže uređuju pravila za ostvarivanje, korištenje i raspolaganje sredstvima Udruženja i za nadzor korištenja tih sredstava.

 

IX INFORMISANJE I JAVNOST RADA UDRUŽENJA

 

Član 72.

Rad Udruženja je javan.

Javnost rada Udruženja se ostvaruje na način utvrđen Zakonom i ovim Statutom.

 

Član 73.

Organi Udruženja su dužni da članovima Udruženja i ovlaštenim predstavnicima sredstava informisanja učine dostupnim podatke, informacije i isprave koje se odnose na rad Udruženja.

Predstavnici sredstava informisanja imaju pravo da prisustvuju sjednicama Skupštine i da izvještavaju o radu tog organa.

 

Član 74.

Članovi Udruženja imaju pravo da budu redovno informisani o radu svih organa Udruženja.

Za informisanje članova Udruženja zaduženi su Predsjednik Udruženja i Generalni sekretar Udruženja.

 

Član 75.

Izuzetno, opštim aktom koji donosi Skupština može se utvrditi da pojedine informacije, podaci i isprave, predstavljaju poslovnu tajnu. Istim aktom mogu se utvrditi odgovorna lica za korištenje i zaštitu informacija koje imaju karakter poslovne tajne.

Za poslovnu tajnu ne mogu se odrediti podaci koji su javni po zakonu i drugim propisima, kao i podaci o kršenju zakona i drugih propisa.

 

X IZMJENE I DOPUNE STATUTA

 

Član 76.

Inicijativu za izmjene i dopune Statuta može podnijeti svaki član Udruženja.

Inicijativa se podnosi Generalnom sekretaru Udruženja, pismenim putem i sa odgovarajućim obrazloženjem.

 

Član 77.

Generalni sekretar Udruženja dostavlja utvrđeni prijedlog za izmjene i dopune Statuta Skupštini, pismenim putem i sa odgovarajućim obrazloženjem, najmanje 15 dana prije dana održavanja sjednice Skupštine.

 

Član 78.

O izmjenama i dopunama Statuta odlučuje Skupština, dvotrećinskom većinom glasova delegata Skupštine.

 

Član 79.

Predsjednik Udruženja potpisuje dva primjerka odluke o izmjenama i dopunama Statuta, koji se smatraju originalima i čuvaju se u arhivi Udruženja.

 

Član 80.

Lica odgovorna za zastupanje Udruženja u pravnom prometu su nadležna da u najkraćem roku pravno reguliše i registruje promjene Statuta Udruženja pri nadležnim državnim organima.

 

Član 81.

Statut stupa na snagu i počinje da se primjenjuje danom donošenja.

 

Član 82.

Pored Statuta, organi Udruženja mogu donositi i druge opšte akte i to:

 • Odluke,
 • Pravilnik o radu,
 • Memorandum/Sporazum o saradnji
 • Drugi opšti akti u skladu sa ovim Statutom.

Opšti akti Udruženja moraju biti saglasni Zakonu i Statutu Udruženja.

 

Član 83.

Odluke, kao opšti akti, donose se u slučajevima kada je to izričito utvrđeno Zakonom i ovim Statutom, kao i u drugim slučajevima kada se na opšti način uređuju pitanja od značaja za ostvarivanje ciljeva Udruženja.

 

Član 84.

Pravilnikom o radu se na opšti način uređuju odnosi između članova Udruženja, kao i međusobni odnosi organa Udruženja u ostvarivanju njihovih nadležnosti.

Pravilnik o radu Udruženja donosi Skupština.

Član 85.

Sporazum o saradnji se potpisuje sa partnerima ili budućim saradnicima, te se stvara okvir za širenje odnosa i definisanje prava i obaveza sporazumnih strana.

Definisanje odredbi sporazuma o saradnji kao i odluka o njegovom potpisivanju je u nadležnosti predsjednika Udruženja.

 

Član 86.

Orginalni primjerci opštih akata Udruženja čuvaju se u arhivi Udruženja.

 

XI TRAJANJE, PRESTANAK RADA I SUDBINA IMOVINE UDRUŽENJA

 

Član 87.

Udruženje može prestati sa radom dobrovoljno ili po sili Zakona.

 

Član 88.

Udruženje prestaje sa radom dobrovoljno ako Skupština dvotrećinskom većinom svih članova Udruženja donese odluku o prestanku rada Udruženja.

Smatrat će se da je Udruženje prestalo djelovati kada:

 • je proteklo dvostruko više vremena od vremena utvrđenog statutom Udruženja za održavanje skupštine Udruženja, a skupština, nije održana;
 • se broj članova Udruženja smanji ispod broja tri, a nadležni organ Udruženja u roku od tri mjeseca od nastupanja ove okolnosti ne donese odluku o prijemu novih članova Udruženja.

 

Član 89.

Istovremeno sa odlukom o raspuštanju Udruženja, Skupština donosi plan likvidacije Udruženja, kojim se utvrđuje raspored imovine, prava i obaveze Udruženja, u skladu sa Statutom Udruženja.

Skupština imenuje likvidatora Udruženja čija dužnost je da se stara o izvršenju plana likvidacije i koji je ovlašten da zastupa Udruženje u postupku likvidacije.

 

Član 90.

U postupku likvidacije Udruženja iz imovine Udruženja izmiriće se sve dospjele zakonske obaveze, kao i obaveze nastale prema drugim povjeriocima Udruženja, a eventualna preostala imovina dodijelit će se drugom Udruženju koje obavlja iste ili slične ciljeve i dijelatnosti.

 

 Član 91.

U slučaju prestanka rada Udruženja, lice koje je zastupalo Udruženje u datom trenutku, dužno je da u roku od 15 dana od dana prestanka rada izvijesti o tome nadležni organ uprave, radi brisanja Udruženja iz registra.

 

Član 92.

Udruženje može postati član međunarodnih asocijacija Udruženja.

Drugo Udruženje se može pripojiti Udruženju.

Udruženje može izvršiti spajanje sa drugim Udruženjem tako da nastane novo Udruženje.

 

XII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 93.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim Statutom neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine.

 

Član 94.

Ovaj Statut stupa na snagu od dana njegovog usvajanja na Skupštini Udruženja, čime u cjelosti prestaje da važi Statut Udruženja koji je usvojen dana 07.11.2020. godine.

 

 

U Mostaru, 23.10.2021. godine