January 31, 2016

Prevencija karcinoma cerviksa uterusa

Karcinom cerviksa uterusa je jedan od najmalignijih i najčešćih tumora kod žena, posebno u zemljama u razvoju. U razvijenim zemljama, u kojim se skrining vrši redovno, mortalitet je smanjen i do 99%, zahvaljujući PAPA testu koji je, danas, najuspješniji skrining test na karcinom. Cervikalna intraepitelna neoplazija (CIN) je prekursorska epitelna promjena iz koje najčešće nastaje karcinom. Danas je incidenca CIN […]