Šta je BoHeMSA?


Udruženje studenata medicine u Bosni i Hercegovini BoHeMSA je nevladina, neprofitna, studentska organizacija čije članstvo čine studenti medicinskih fakulteta u Bosni i Hercegovini.

Glavne djelatnosti BoHeMSA-e su saradnja između studenata, predstavljanje studenata i udruživanje interesa studenata medicine na nacionalnom i međunarodnom nivou.

BoHeMSA svoje djelovanje ostvaruje preko šest aktivnih radnih komiteta – SCOPE, SCORE, SCOPH, SCOME, SCORP i SCORA. BoHeMSA ima preko 300 članova na nacionalnom nivou, koji rade na brojnim projektima.

BoHeMSA je punopravni član Međunarodne federacije udruženja studenata medicine, IFMSA. IFMSA je jedna od najvećih studentskih organizacija na svijetu, a zastupa studente medicine, buduće ljekare na svjetskom nivou. Osim što služi kao glas studenata medicine, IFMSA je dinamična platforma koja omogućava brojne mogućnosti u napretku i usavršavanju djelovanja studenata, kako lično/profesionalno, tako i društveno, na nivou zajednice.


Gdje djelujemo?

Tri lokalna komiteta.

BoHeMSA je jedinstvena organizacija u našoj zemlji, koja se sastoji od tri lokalna komiteta, koji su međusobno povezani. Ovi komiteti imaju relativnu autonomiju, što znači da oni mogu biti odgovorni za programe i aktivnosti, sve dok oni odražavaju ciljeve i filozofiju BoHeMSA-e u cjelini.

Unutar svakog lokalnog komiteta, članovi rade projekte u radnim komitetima, na čijem su čelu lokalni oficiri.

Mostar

Sarajevo

Tuzla

Najveća studentska organizacija studenata medicine.
BoHeMSA je dio priče.

Međunarodna federacija udruženja studenata medicine (IFMSA) osnovana je 1951. godine, kao organizacija studenata medicine, za studente medicine i od strane studenata medicine. Više od 60 godina IFMSA-u su vodili i vode studenti medicine diljem svijeta.

IFMSA je najstarija i najveća nezavisna organizacija koja zastupa udruženja studenata medicine na međunarodnom planu. Trenutno okuplja 127 nacionalnih organizacija iz više od 100 zemalja, na šest kontinenata, s više od milion studenata. IFMSA je priznata kao nevladina organizacija unutar Ujedinjenih naroda i Svjetske zdravstvene organizacije, a ima odličnu suradnju sa Svjetskom medicinskom asocijacijom.

Rad u IFMSA-i ohrabruje profesionalnu i privatnu saradnju među članovima, bez obzira na geografske, socijalne, kulturne, vjerske, rasne, seksualne i političke razlike. Kao rezultat toga, budući doktori postaju više kulturno osjetljivi i osvješteni. U IFMSA-i, naglasak je stavljen na povratak studenata u svoje lokalne sredine s novim idejama i vještinama za implementaciju tih ideja. Kao doktori sutrašnjice i budući lideri u zdravstvu, uvjereni smo da će naši učenici nositi ovaj duh s njima u profesionalnom životu tako da mogu pozitivno uticati na zajednice kojima služe.


Sastanci

Važan dio u djelovanju BoHeMSA-e, kao i IFMSA-e, su regularni sastanci, koji okupljaju članove i omogućavaju razmjenu postignuća, znanja, iskustava i kultura na nacionalnom i internacionalnom nivou.

Mi smo mlada, motivirana skupina budućih ljekara, koja želi unaprijediti profesionalni razvoj studenata medicine i njihov doprinos u društvenom djelovanju.

Inspirisani prethodnim generacijama, nastavljamo razvoj i afirmaciju Udruženja. BoHeMSA je pod vodstvom tima nacionalnih oficira, u sljedećem sastavu:

EXECUTIVE BOARD

IZVRŠNI ODBOR

Bakir Kudić

NMO President

Predsjednik

Irma Efendić

Secretary General

Generalna sekretarica


Ema Smajlović

Vice President on Internal Affairs (VPI)

Potpredsjednica za unutrašnje poslove

Naida Salković

Vice President on External Affairs (VPE)

Potpredsjednica za vanjske poslove

Amina Aljić

Vice President for Activities

Potpredsjednica za aktivnosti


Izeta Hamza

Vice President for Finance

Potpredsjednica za finansije

Emir Kozica

PR Officer

Oficir za odnose sa javnošću


Nejira Imamović

National Exchange Officer

Nacionalna oficirka za razmjene

Gojko Prusina

National Officer on Research Exchange

Nacionalni oficir za naučno-istraživačke razmjene

Adem Nuhović

National Officer on Medical Education

Nacionalni oficir za medicinsku edukaciju


Dženana Sinanović

National Officer for Sexual and Reproductive Health and Rights including HIV and AIDS

Nacionalna oficirka za seksualno i reproduktivno zdravlje i prava uključujući HIV i AIDS

Maida Čehaja

National Public Health Officer

Nacionalna oficirka za javno zdravstvo

Ana Raič

National Officer on Human Rights and Peace

Nacionalna oficirka za ljudska prava i mir

Marta Rajić

President of LC Mostar

Predsjednica Lokalnog komiteta Mostar

Amina Al-Tawil

President of LC Sarajevo

Predsjednica Lokalnog komiteta Sarajevo

Benjamin Isić

President of LC Tuzla

Predsjednik Lokalnog komiteta Tuzla