Šta je BoHeMSA?


Udruženje studenata medicine u Bosni i Hercegovini BoHeMSA je nevladina, neprofitna, studentska organizacija čije članstvo čine studenti medicinskih fakulteta u Bosni i Hercegovini.

Glavne djelatnosti BoHeMSA-e su saradnja između studenata, predstavljanje studenata i udruživanje interesa studenata medicine na nacionalnom i međunarodnom nivou.

BoHeMSA svoje djelovanje ostvaruje preko šest aktivnih radnih komiteta – SCOPE, SCORE, SCOPH, SCOME, SCORP i SCORA. BoHeMSA ima preko 300 članova na nacionalnom nivou, koji rade na brojnim projektima.

BoHeMSA je punopravni član Međunarodne federacije udruženja studenata medicine, IFMSA. IFMSA je jedna od najvećih studentskih organizacija na svijetu, a zastupa studente medicine, buduće ljekare na svjetskom nivou. Osim što služi kao glas studenata medicine, IFMSA je dinamična platforma koja omogućava brojne mogućnosti u napretku i usavršavanju djelovanja studenata, kako lično/profesionalno, tako i društveno, na nivou zajednice.


Gdje djelujemo?

Tri lokalna komiteta.

BoHeMSA je jedinstvena organizacija u našoj zemlji, koja se sastoji od tri lokalna komiteta, koji su međusobno povezani. Ovi komiteti imaju relativnu autonomiju, što znači da oni mogu biti odgovorni za programe i aktivnosti, sve dok oni odražavaju ciljeve i filozofiju BoHeMSA-e u cjelini.

Unutar svakog lokalnog komiteta, članovi rade projekte u radnim komitetima, na čijem su čelu lokalni oficiri.

Mostar

Sarajevo

Tuzla

Najveća studentska organizacija studenata medicine.
BoHeMSA je dio priče.

Međunarodna federacija udruženja studenata medicine (IFMSA) osnovana je 1951. godine, kao organizacija studenata medicine, za studente medicine i od strane studenata medicine. Više od 60 godina IFMSA-u su vodili i vode studenti medicine diljem svijeta.

IFMSA je najstarija i najveća nezavisna organizacija koja zastupa udruženja studenata medicine na međunarodnom planu. Trenutno okuplja 127 nacionalnih organizacija iz više od 100 zemalja, na šest kontinenata, s više od milion studenata. IFMSA je priznata kao nevladina organizacija unutar Ujedinjenih naroda i Svjetske zdravstvene organizacije, a ima odličnu suradnju sa Svjetskom medicinskom asocijacijom.

Rad u IFMSA-i ohrabruje profesionalnu i privatnu saradnju među članovima, bez obzira na geografske, socijalne, kulturne, vjerske, rasne, seksualne i političke razlike. Kao rezultat toga, budući doktori postaju više kulturno osjetljivi i osvješteni. U IFMSA-i, naglasak je stavljen na povratak studenata u svoje lokalne sredine s novim idejama i vještinama za implementaciju tih ideja. Kao doktori sutrašnjice i budući lideri u zdravstvu, uvjereni smo da će naši učenici nositi ovaj duh s njima u profesionalnom životu tako da mogu pozitivno uticati na zajednice kojima služe.


Sastanci

Važan dio u djelovanju BoHeMSA-e, kao i IFMSA-e, su regularni sastanci, koji okupljaju članove i omogućavaju razmjenu postignuća, znanja, iskustava i kultura na nacionalnom i internacionalnom nivou.

Mi smo mlada, motivirana skupina budućih ljekara, koja želi unaprijediti profesionalni razvoj studenata medicine i njihov doprinos u društvenom djelovanju.

Inspirisani prethodnim generacijama, nastavljamo razvoj i afirmaciju Udruženja. BoHeMSA je pod vodstvom tima nacionalnih dužnosnika, u sljedećem sastavu:

EXECUTIVE BOARD

IZVRŠNI ODBOR

Anesa Šehić

NMO President

Predsjednica

Nedim Srabović

General Secretary

Generalni sekretar

Nejra Đendušić

Treasurer

Blagajnica


 

Saša Mihajlović

Vice President on Internal Affairs (VPI)

Potpredsjednik za unutrašnje poslove

Filip Čović

Vice President on External Affairs (VPE)

Potpredsjednik za vanjske poslove

 

Maria Franjić

President of LC Mostar

Predsjednica Lokalnog odbora Mostar

Bakir Kudić

President of LC Sarajevo

Predsjednik Lokalnog komiteta Sarajevo

Indira Efendić

President of LC Tuzla

Predsjednica Lokalnog komiteta Tuzla


 

Benjamin Isić

PR Officer

Dužnosnik za odnose sa javnošću

Omar Zolj

PR Officer

Dužnosnik za odnose sa javnošću

 

NATIONAL OFFICERS

NACIONALNI DUŽNOSNICI


Azra Šadić

National Public Health Officer (NPO)

Nacionalna dužnosnica za javno zdravstvno

Anamaria Pranjić

National Officer on Human Rights and Peace (NORP)

Nacionalna dužnosnica za ljudska prava i mir

Jelena Čurčić

National Officer on Sexual and Reproductive Health including HIV and AIDS (NORA)

Nacionalna dužnosnica za spolno i reproduktivno zdravlje uključujući HIV i AIDS


 

Alma Suljić

National Officer on Medical Education (NOME)

Nacionalna dužnosnica za medicinsko obrazovanje

Sanda Stanić

National Officer on Research Exchange (NORE)

Nacionalna dužnosnica za istraživačke razmjene

 

 

Monika Glibić

National Exchange Officer (Incoming Exchanges - NEO-In)

Nacionalna dužnosnica za profesionalne razmjene (dolazeći studenti)

Nejra Đendušić

National Exchange Officer (Outgoing Exchanges - NEO-Out)

Nacionalna dužnosnica za profesionalne razmjene (odlazeći studenti)